Image 18 copy  Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling is een uitzonderingsregime waar gebruik van gemaakt kan worden indien uw jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 25.000€ bedraagt.

Zelfstandigen die gebruik maken van deze regeling moeten geen BTW aanrekenen aan hun klanten en hebben minder BTW formaliteiten na te leven. De keerzijde is wel dat zij ook geen BTW kunnen recupereren op de eigen aankopen.

Minder BTW formaliteiten

Indien u van de kleine ondernemersregeling gebruik maakt, dient u geen BTW aan te rekenen en geen BTW aangifte in te dienen. Mogelijk is het ook niet verplichteen jaarlijkse klantenlisting in te dienen. Wel is het mogelijk dat er een bijzondere BTW aangifte ingediend moet worden. Ook de intracommunautaire opgave moet desgevallend nog ingediend worden.

Wanneer kan u gebruik maken van de vrijstellingsregeling?

De kleine onderneming van gelijk welke juridische vorm hebben:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap
 • Vereniging
 • ...

Wanneer kan u geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling?

Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien m.b.t. bepaalde activiteiten. Wanneer u geregeld de volgende activiteiten uitvoert, bent u uitgesloten van de kleine ondernemingsregeling:

 • activiteiten bestaande uit werk in onroerende staat en hiermee gelijkgestelde handelingen
 • leveringen van goedern en diensten in de horecasector waarvoor een kasticket moet worden uitgereikt afkomstig uit een geregistreerd kassasysteem
 • leveringen van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot (zie bijlage bij KB 19 BTW)

Buiten de bovenstaande geregelde activiteiten zijn er eveneens diverse handelingen die zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling:

 • verkoop van nieuwe gebouwen opgericht of gekocht met toepassing van BTW (toevallige belastingplicht)
 • de vestiging, overdracht of wederoverdracht door toevallige belastingplichtigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen
 • verkoop en levering van nieuwe vervoermiddelen naar een andere EU lidstaat
 • levering door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens
 • leveringen van tabaksfabrikaten
 • handelingen waarvoor de BTW opeisbaar is in België en welke worden verricht door BTW-plichtigen die niet in België zijn gevestigd
 • de handelingen verricht op verborgen wijze

XLboekhouding en de kleine ondernemersregeling

XLboekhouding kan u helpen de verplichtingen na te leven die van toepassing zijn op de kleine onderneming. Bij voldoende vraag zal de optie van de bijzondere BTW aangifte voorzien worden in een nieuwe versie uitlsuitend bestemd voor de vrijstellingsregeling. Contacteer ons via het contactformulier voor meer informatie.